/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

Mùa cũ

Bài thơ mang một giọng điệu riêng...
                                                                 Mùa cũ

 

Lạc vào quán gió đắm say
Bên trăng rạo rực lòng quay quắt lòng
Đến đây nước tách đôi dòng
Nửa chờ bên nghĩa nửa mong bên tình
Tần ngần thương lại ngày xanh
Lần về mùa cũ tìm mình ngày xưa.

Cát Bà 04/2007