/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ - THẢM HỌA CUỐI CÙNG

/Những gì thấy nước tràn bao phủ. Và hiện hình gương mặt đấng thần linh!/ TNT dịch

Фёдор Иванович Тютчев (1803 – 1873)

 

ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ

 

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

1830

 

@@@

 

Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803 – 1873)

 

 

THẢM HỌA CUỐI CÙNG

 

Khi vạn vật phút lâm chung đã điểm

Phần địa cầu bị phá hủy tanh bành:

Những gì thấy nước tràn bao phủ

Và hiện hình gương mặt đấng thần linh! 

 

Năm 1830

 

Dịch (перевод): 1987