/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

GIÁO SƯ HỒ NGỌC ĐẠI

/Nay sức tàn, lực kiệt . Nghĩ thương ông quá chừng!/ Thơ MVH

GIÁO SƯ HỒ NGỌC ĐẠI

.
Cậy mình là "phò mã"

Nói một tấc đến trời 
Thiên hạ đều ngu cả 
Chỉ mình ông giỏi thôi!

Ông muốn thay dân tộc
Trong vòng ba mươi năm 
Giờ ông đã bạc tóc
Có còn thay được chăng?

Người tự cao, tự đại
Thường mắc bệnh vĩ cuồng
Thôi, không nên tranh cãi
Những ô tròn, ô vuông...

Bốn mươi năm thực nghiệm 
Ngang lớp 6 tạm dừng 
Nay sức tàn, lực kiệt 
Nghĩ thương ông quá chừng!

Huế, 11-9-2018
Mai Văn Hoan
Theo faccebook maivanhoan