/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI 

/Thế nhân nhiều thể bạc tình. Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời!/ Thơ DXX

CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI 

Chơ vơ lạc giữa cuộc người

Tôi ngồi lặng nhặt tiếng cười chát chua

 

Nửa đời lăn lộn được thua

Ngậm ngùi tự bán tự mua bóng mình.

 .

Thế nhân nhiều thể bạc tình

Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời!

*.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5-2024

ĐẶNG XUÂN XUYẾN