/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

TÔI NGỒI ĐỢI MÃI NÀNG DÂU

/Đếm sao được tiếng trẻ cười. Bi bô trong cõi trần đời nay mai.../ Thơ NT

TÔI NGỒI ĐỢI MÃI NÀNG DÂU

 

Đông qua trời vắt sang xuân

Lay phay mưa bụi bần thần lòng nhau

Tôi ngồi đợi mãi nàng dâu

Bậc thềm mòn vẹt ruột nhàu như dưa...

Giờ đây gió đã chuyển mùa

Mưa lây rây tạnh tình lưa thưa tình

Dâu tôi đến bất thình lình

Bậc thềm lại hiện nguyên hình dáng xưa

Tôi giờ đếm nắng đếm mưa

Đếm đêm tháng sáu đếm trưa tháng mười

Đếm sao được tiếng trẻ cười

Bi bô trong cõi trần đời nay mai...

 

@

 

TÔI NGỒI ĐỢI MÃI RỂ HIỀN

 

Đông qua trời vắt sang xuân

Lay phay mưa bụi trắng ngần liên miên

Tôi ngồi đợi mãi rể hiền

Bậc thềm mòn vẹt giữa miền mộng mơ...

Giờ đây gió đã chuyển mùa

Mưa lây rây tạnh tình lưa thưa tình

Rể tôi đến bất thình lình

Bậc thềm lại hiện nguyên hình dáng xưa

Tôi giờ đếm nắng đếm mưa

Đếm đêm tháng sáu đếm trưa tháng mười

Đếm sao được tiếng trẻ cười

Bi bô trong cõi trần đời nay mai...

 Ngọc Tô