/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

TRÒ ĐỜI

/Đến hồi mạt vận. Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN! Thơ ĐXX
TRÒ ĐỜI
- Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi nhân đọc bài thơ của bác
.
Thôi! 
Thì thôi!
Về quê
Ráng “làm người tử tế”
Chính trị vốn lưu manh
Đếch có chữ tình
Biết thế
Nên 
Đếch cần xin xỏ.
.
Mẹ nó!
Làm người giờ càng khó
Thất thế sa cơ
Đã nản
Còn sợ 
"Truy cùng diệt tận"
Đến hồi mạt vận
Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN!

*.
Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.